مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
10,000 transactional Bulk SMS - 10,000 Transactional bulk SMS
Unlimited Validity
Instant Activation
Web Based Control Panel
Powerful HTTP and XML API
Unlimited Sender ID e.g. DM-DOMAIN
Live Delivery Report

Rs.2,000.00 به صورت یک بار
50,000 Transactional Bulk SMS - 50,000 Transactional bulk SMS
Unlimited Validity
Instant Activation
Web Based Control Panel
Powerful HTTP and XML API
Unlimited Sender ID e.g. DM-DOMAIN
Live Delivery Report

Rs.5,500.00 به صورت یک بار
1,00,000 Transactional Bulk SMS - 1,00,000 Transactional bulk SMS
Unlimited Validity
Instant Activation
Web Based Control Panel
Powerful HTTP and XML API
Unlimited Sender ID e.g. DM-DOMAIN
Live Delivery Report

Rs.10,000.00 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (162.158.79.82) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution